طراحی مدار الکترونیکی

   برای طراحی مدارات الکترونیکی و مدار های الکتریکی دانشهای زیر به تناسب نوع مدار لازم میباشد:
1- طراحی مدارات آنالوگ خطی
2- طراحی مدارات دیجیتال
3- طراحی مدارات انالوگ غیر خطی
4- طراحی مدارات فرکانس بالای مخابراتی
5- طراحی آنتن و مایکروویو
7- برنامه نویسی RISC و CISC
8- کار با نرم افزار های مهندسی برق
9- و غیره

برخی از نرم افزار های بسیار مهم برای طراحی مدارات الکترونیکی به شرح زیر میباشند:
1- ADS
2- ORCAD
3- Matlab
4- HFSS/CST
5- Keil/IAR/Mplab/Codevision/Code Composer/etc.
6- ISE/Vivado
7- Visual studio
8- Altium/Allegro/Mentor Graphics
9- و غیره