تیم طراحی و مدیریتی مدار سیستم

** گروه مدیریت پروژه
  
**گروه مالی و قراردادی
  
** گروه طراحی دیجیتال
  
** گروه طراحی آنالوگ فرکانس پایین
  
**گروه طراحی نرم افزار
  
**گروه طراحی RF
  
**گروه طراحی مکانیک